Our Olus (Kings)

 

1 Olu Ginuwa I 1480 AD - established Kingdom
2 Olu Ogbowuru I Succeeded his father
3 Olu Irame I Succeeded his brother
4 Olu Ojoluwa I Succeeded his father
5 Olu Esigie I Succeeded his father in 1597
6 Olu Atorongboye I 1597 - 1625
7 Olu Atuwatse I 1625 - 1643
8 Olu Oyenakpagha I 1643 - 1654
9 Olu Omoluyiri I 1654 - 1674
10 Olu Abejioye I 1674 - 1700
11 Olu Akenjioye I From 1700 AD
12 Olu Omagboye I Succeeded his father
13 Olu Akengboye I Succeeded his father
14 Olu Atogbuwa I 1735 - 1760
15 Olu Erejuwa I 1760 - 1795
16 Olu Akengbuwa 1795 - 1848
  1848 - 1851 (a period of crisis)
1851 - 1936 (political Interregnum)
7 February 1936 (Restoration of Oluship)
 
17 Olu Ginuwa II 1936 - 1949
18 Olu Erejuwa II 1951 - 1986

19

20

His Majesty, Ogiame Atuwatse

His Royal Higbness Ogiame Ikenwoli 

1987 - 2015

2015 - Present